Traffic Associate

Samtec (Dongnai, 中国) 3天前发布

Description


SAMTEC VIETNAM COMPANY LIMITED

CÔNG TY TNHH SAMTEC VIỆT NAM

JOB DESCRIPTION

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Job title: TRAFFIC ASSOCIATE

Vị trí: CÔNG NHÂN TRAFFIC

Code: 35-00-00-150-704

Mã số: 35-00-00-150-704

Summary/Objective

Tóm tắt/ mục đích công việc

To packed and shipped out products in good condition and packing to meet with customer requirements.

Đóng gói và vận chuyển sản phẩm trong tình trạng tốt và đóng gói theo yêu cầu khách hàng.

Essential Functions / Responsibilities

Chức năng / Trách nhiệm chính

 1. Verify shop order against white tag / label

Đối chiếu đơn hàng với white tag/ nhãn

 1. Packing according to correct packing method

Đóng gói sản phẩm theo đúng phương pháp quy định

 1. To ship all order on time & meet customer requirement

Giao hàng đúng hạn và đáp ứng yêu cầu của khách hàng

 1. Prepack the intercompany and customer order

Đóng gói đơn hàng nội bộ và đơn hàng khách hàng

 1. To move the parcel ID to staging area

Chuyển parcel ID sang khu vực staging

 1. Can print the shipping docs and send to TC team to clearance customs

Có thể in giấy tờ vận chuyển và gửi cho đội TC làm thủ tục hải quan

 1. To check and make sure packing follow information order

Kiểm tra và đảm bảo đóng gói theo đúng yêu cầu thông tin đơn hàng

 1. Packing and combine parcel ID right location and right customer

Đóng gói và kết hợp parcel ID đúng địa chỉ và đúng khách hàng

 1. Filing shop order and commercial invoice

Lưu đơn hàng và hóa đơn thương mại

 1. Any task / project; as and when assigned by Superior.

Các công việc/ dự án khác theo chỉ định của cấp trên.

 1. Any other job related duties as assigned by management.

Các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo sự phân công của quản lý.

 1. Adheres to all Samtec Quality Principles and actions.

Tuân thủ tất cả các Nguyên tắc và Quy trình Chất lượng của Samtec.

“The responsibilities as defined are intended to serve as a general guideline for this position. Associates may be asked to perform additional tasks depending on strengths and capabilities.”

“Các trách nhiệm trên được định nghĩa và được xem như là hướng dẫn công việc chung cho vị trí này. Cộng sự có thể được phân công các công việc khác tuỳ theo thế mạnh và năng lực.”

Required Experience

Yêu cầu kinh nghiệm

2 years in related / similar position is preferred

Ưu tiên ứng viên có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan hoặc vị trí tương đương

Preferred Education and Skills

Yêu cầu về trình độ chuyên môn và Kĩ năng

 1.    High school or equivalent experience

Tốt nghiệp cấp 3 hoặc có kinh nghiệm liên quan hoặc tương đương

 1.    Can read and understand English (Basic level)

Có thể đọc hiểu tiếng Anh (cấp độ cơ bản)

 1.    Can use system, scanner

Có thể sử dụng hệ thống và máy scan

 1.    High school diploma

Bằng tốt nghiệp THPT

 1.    Careful, Detailed oriented, honest

Cẩn thận, chi tiết, trung thực

Training required:

Yêu cầu về đào tạo:

 1. Samtec DNA

Samtec DNA

 1. IH On Job Training

Đào tạo thực tế

 1. Samtec Works

Sản phẩm Samtec

 1. On the Job Training as appropriate

Đào tạo thực tế theo yêu cầu công việc

Languages: English

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Classification: Non-Exempt

Phân loại: Non-Exempt

External/ Market equivalence position: Logistic Operator

Vị trí tương đương tại các công ty khác: Công nhân Logistics

Country/State code (If applicable): 704

Mã quốc gia/tiểu bang (nếu có): 704

Date last revision:

10/18/18

Ngày chỉnh sửa lần cuối:

10/18/18

Signatures

Chữ ký

Manager of this position: _________________________________________________________

Quản lý Bộ phận:

Human Resources:___________________________________________________________

Bộ phận Nhân sự:

CO-XX-FRM-8004-M Rev B;4/11/2017SAMTEC, Inc. is an Equal Opportunity Employer and committed to creating a diverse environment. All employment decisions at Samtec are based in business needs, job requirements and individual qualifications, without regard to race, color, religion or belief, national, social or ethnic origin, pregnancy or parental status, age, disability, sexual orientation, gender and/or gender identity/expression, marital status, past or present military service, family medical history or genetic information, or any other status protected by applicable laws.


Traffic Associate

Apply On Company Site
Back to search page
;