Inventory Associate

Samtec (Dongnai, 中国) 21天前发布

Description


SAMTEC VIETNAM COMPANY LIMITED

CÔNG TY TNHH SAMTEC VIỆT NAM

JOB DESCRIPTION

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Job title: INVENTORY ASSOCIATE

Vị trí: CÔNG NHÂN KHO

Code: 35-05-00-150-704

Mã số: 35-05-00-150-704

Summary/Objective

Tóm tắt/ Mục đích công việc

To practice and implement good quality on daily inventory duties, speed, good communication with other associates.

Duy trì và thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến quản lý hàng hóa trong kho với tốc độ cao và giao tiếp tốt với các cộng sự khác.

Essential Functions / Responsibilities

Chức năng / Trách nhiệm chính

 1. To dekit / pull materials (within 24 hours) from all incoming shipments and allocate to In House.

Tách hàng / lấy vật tư (trong vòng 24 giờ) từ các lô hàng đến và sắp xếp vào Kho

 1. To receive packaging materials (plastic reels / reel halves & carton boxes) from local suppliers / New Albany and issue to In House

Nhận hàng (cuộn nhựa / lõi nhựa & hộp carton) từ các nhà cung cấp địa phương / New Albany và nhập Kho

 1. To maintain all parts stocked in Vietnam (from production – In House / New Albany / Singapore / China)

Bảo quản các vật tư lưu kho tại Việt Nam (từ Sản xuất – Kho / New Albany / Singapore / Trung Quốc)

 1. Do shop order receipt

Lập chứng từ liên quan đến đơn hàng

 1. Pull parts for customer orders

Xuất vật tư cho các đơn hàng

 1. Monitor stock level and cycle count monthly

Theo dõi hàng lưu kho và kiểm đếm hàng hàng tháng

 1. Create daily session, pull materials for session orders and parcel accounting

Theo dõi lịch xuất/nhập hàng hằng ngày, xuất vật tư cho đơn đặt hàng và theo dõi, kiểm đếm hàng trong kho

 1. Documents filing and housekeeping

Lưu trữ chứng từ, sổ sách và quản lý vệ sinh khu vực Kho

 1. Any other job-related duties as assigned by management

Các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo sự phân công của quản lý

 1. Adheres to all Samtec Quality Principles and actions

Tuân thủ các Nguyên tắc và Quy trình Chất lượng của Samtec

“The responsibilities as defined are intended to serve as a general guideline for this position. Associates may be asked to perform additional tasks depending on strengths and capabilities.”

“Các trách nhiệm trên được định nghĩa và được xem như là hướng dẫn công việc chung cho vị trí này. Cộng sự có thể được phân công các công việc khác tuỳ theo thế mạnh và năng lực.”

Required Experience

Yêu cầu kinh nghiệm

 1.    2 years in related / similar position is preferred

Ưu tiên ứng viên có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan hoặc vị trí tương đương

Preferred Education/Skills

Yêu cầu về trình độ chuyên môn và Kĩ năng

 1.    High school / related technical or equivalent experience.

Tốt nghiệp THPT / kinh nghiệm về kỹ thuật liên quan hoặc tương đương

 1.    Can read and understand English (Basic level)

Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh (cấp độ sơ cấp)

 1.    Can use system, scanner

Có thể sử dụng hệ thống và máy quét

 1.    Careful, detailed oriented, honest

Cẩn thận, chi tiết, trung thực

Training required:

 1. Samtec DNA

Samtec DNA

 1. IH On Job Training

Đào tạo thực tế

 1. Samtec Works

Sản phẩm Samtec

 1. On the Job Training as appropriate

Đào tạo thực tế theo yêu cầu công việc

Languages: English

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Classification: Non-Exempt

Phân loại: Non-Exempt

External/ Market equivalence position: Warehouse Operator

Vị trí tương đương tại các công ty khác: Công nhân Kho

Country/State code (If applicable): 704

Mã quốc gia/tiểu bang (nếu có): 704

Date last revision:

10/18/18

Ngày chỉnh sửa lần cuối:

10/18/18

Signatures

Chữ ký

Manager of this position: _________________________________________________________

Quản lý Bộ phận:

Human Resources:___________________________________________________________

Bộ phận Nhân sự:

CO-XX-FRM-8004-M Rev B;4/11/2017SAMTEC, Inc. is an Equal Opportunity Employer and committed to creating a diverse environment. All employment decisions at Samtec are based in business needs, job requirements and individual qualifications, without regard to race, color, religion or belief, national, social or ethnic origin, pregnancy or parental status, age, disability, sexual orientation, gender and/or gender identity/expression, marital status, past or present military service, family medical history or genetic information, or any other status protected by applicable laws.


Inventory Associate

Apply On Company Site
Back to search page
;